Valberedningen

Valberedningen nominerar ledamöter till styrelsen
för Brf. Nissöga!

Valberedningen är styrelsens och medlemmarnas viktigaste instrument. Valberedningsarbetet ska fokuseras på att kunna nominera och presentera de ledamöter som fortsatt kan arbeta för en väl fungerande styrelse. Valberedningens primära ansvar innebär m.a.o. att kunna rekrytera och nominera samt presentera kvalificerade medlemmar, som på ett ansvarsfullt och kompetent sätt framförallt kan hantera bostadsrätts-föreningens ekonomiska ansvar gentemot medlemmarna.

Valberedningens arbete pågår parallellt med styrelsens arbete under mandatperioden som den är vald. Valberedningen förväntas därför hålla ett antal möten fördelat över året. Att valberedningen sammankallas några veckor före stämman räcker alltså inte. Dessa möten ska protokollföras så att alla medlemmar före årsstämman kan ta del av hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningen ska även minst 4 veckor innan årsstämman presentera de nominerade kandidaterna vid namn för sittande styrelse.

Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?

Valberedningen ska vid behov nominera ledamöter och suppleanter till följande poster inom styrelsen för Brf. Nissöga och presentera dem på årsstämman.
• Styrelsen består av 5st ledamöter, Ordförande, Sekreterare, Ekonomiansvarig är nyckelpositioner i styrelsen som rekommenderas att bli valda på 2 år, övriga ledamöter och suppleanter väljs normalt på
1 år.
• 1 till 2st suppleanter till styrelsen
• Valberedningen ska med övriga medlemmar även nominera ersättare till sig själva, dessa ledamöter väljs normalt på 1 år och det är årsstämman som beslutar.
• Nominera vissa medlemmar som ska ingå i av styrelsen beslutade projektgrupper/arbetsgrupper.

Valberedningen ska främst söka ledamöter till:
• De poster där ledamot avgått under året, från ovanstående nämnda poster
• De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen (och andra poster)

Detta är inte något hinder för att övriga medlemmar att till valberedningen skicka nomineringsförslag på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen. Det är särskilt viktigt att valberedningen känner väl till vilka funktioner i styrelsen som behöver bemannas. Valberedningen bör därför under året träffa aktuella kandidater och tillsammans med styrelsens ordförande presentera de göromål som en aktuell post kräver. Det är m.a.o. mycket viktigt att tydligt presentera Brf. Nissögas arbetssätt och vad uppgiften faktiskt kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Om valberedningen har flera kandidater till respektive post i styrelsen är detta mycket bra. Valberedningen ska inte begära att kandidaten måste ta ställning till en nominering omedelbart, men de ska kunna förvänta sig ett besked från kandidaten inom 2 veckor utifrån den information de fått.

Val till Styrelsen.
Som vägledning till vilken kompetens som bör finnas i en styrelse kan man tänka sig följande sammansättning; Boende med erfarenhet av styrelsearbete, ledande befattning, kunskap och erfarenhet som entreprenör även kunskaper inom områdena IT- och webb, information, personalledning, byggande, ekonomi, juridik, samt någon som är duktig på att skriva protokoll och att kunna informera boende.

Valberedningen bör sträva efter att rekrytera en allsidig bemanning i styrelsen med avseende på ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetens. Ledamöterna skall ha förvärvat tillräcklig insikt och erfarenhet som med hänsyn till bostadsrättsföreningens verksamhet krävs för uppdragets fullgörande. Det är alltså viktigt att valberedningen undersöker förutsättningarna för de ledamöter som nomineras till styrelsen, så att de uppfyller de krav som ställs. Målet måste alltid vara att hitta någon inom föreningen med rätt kompetens.

Påverka val av styrelseledamöter
Brf. Nissögas medlemmar kan vara med och påverka valet av styrelse företrädare. Varje medlem kan tipsa valberedningen om tänkbara kandidater till styrelseuppdrag. Som medlem kan man också själv anmäla sitt intresse för uppdrag eller nominera intresserad och tillfrågade medlemmar till styrelseuppdrag. Man kan också nominera intresserade medlemmar till valberedningen.

Vet du någon som skulle passa för ett uppdrag i Brf. Nissögas styrelse?
Är du själv intresserad av att arbeta i en styrelse?

Anmäl dig på sidan Felanmälan och välj ”Styrelsearbete”

Kontakta Valberedningen
valberedningen@nissoga.se

Håkan Lindelöf
Forskargränd 22
hakan.lindelof@icloud.com

Francois Kaib
Forskargränd 20
fkaib@hotmail.com

Valberedningens Riktlinjer (.pdf)

Valberedningens förslag till stämman 2023 (.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2022 (.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2021 
(.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2020 
(.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2019
 (.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2018
 (.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2017
 (.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2016
(.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2015
(.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2014
(.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2013
(.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2012
 (.pdf)
Valberedningens förslag till stämman 2011
 (.pdf)