Detaljplan Etapp-3


Översiktsplan

Sundbybergs översiktsplan började gälla den 20 mars 2010 och sträcker sig till 2020, men den ska ses över varje mandatperiod. Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Detta är stadens viktigaste styrande dokument, och är vägledande för mycket annan planering i staden. Samhällsplaneringen ska ske med fokus på medborgarna och i samklang med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vill du veta mer om Sundbyberg stads översiktsplan klicka här!

Etapp 3

Detaljplan
För att bestämma den framtida användningen av ett markområde gör man en detaljplan. En sådan kan bland annat reglera bebyggelse, gator, parker och natur. Detaljplanen kan ha olika syften, till exempel att möjliggöra för ny bebyggelse, ändra användningen av befintlig bebyggelse eller bevara ett område. Den är juridiskt bindande och består av en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

Detaljplaner kan hanteras med antingen normalt eller enkelt förfarande. Om ett förslag är av mindre vikt eller saknar intresse för allmänheten kan man hantera det med ett enkelt förfarande, det innebär att planen kan antas redan efter plansamrådet och på så vis förkortas handläggningstiden.

Vill du veta mera om pågående detaljplanering i Sundbybergs stad, klicka här!

Detaljplan Stora Ursvik – Etapp 3 (Söder om Brf.Nissöga)

Detaljplanen-Etapp 3 utgör gräns mot bl.a. Brf. Nissöga i nordlig riktning, det blir med andra ord våra grannar i söder. Sundbybergs stad utreder just nu möjligheten att bygga ut nästa etapp i Stora Ursvik. Detta detaljplaneförslag kallas för Etapp 3, och omfattar just nu drygt 600 nya bostäder och 20 småhus samt en stor förskola med 8 avd. Projektet beräknas starta tidigast kv 3 2014 och beräknas vara färdigställt tidigast 2020.

Brf. Nissögas styrelse har engagerat sig hårt i frågan om denna detaljplan-etapp 3, och har därför lämnat bifogad samrådsskrivelse med styrelsens samlade synpunkter i frågan, till både Stadsbyggnadskontoret och NCC projektledning. Vi har därtill haft möte och flertal diskussioner med både NCC och Sundbybergsstad.

Ladda gärna ner Brf. Nissögas samrådsskrivelse version 1 genom att klicka här.

Ladda gärna ner Brf. Nissögas samrådsskrivelse version 2 genom att klicka här.
Om ni är intresserade så kan ni via denna länk även ladda ner samtliga PDF dokument som beskriver Etapp 3 specifikt. Här kan ni även följa den fortsatta detaljplaneprocessen kring hur etapp 3 utvecklas de kommande åren.

Illustrationskarta Ursvik etapp-3 (PDF dokument)

Plankarta Etapp-3 (PDF dokument)

Planbeskrivning Etapp-3 (PDF dokument)

Översiktsplan (PDF dokument)

Lokaliseringskarta (PDF dokument)

Läsvärd information
Utbyggnadsplan för Ursvik med etapper 2014/1015 (pdf-format)