Stora Ursvik

En ny stadsdel i Sundbyberg

Sundbyberg befinner sig mitt i en expansiv storstadsregion där efterfrågan på bostäder, arbetsplatser, ökad vägkapacitet och kollektivtrafik är stor. Sundbybergs stad har därför, i samarbete med markägare inom området, planerat en ny stadsdel i Stora Ursvik. Fullt utbyggt omfattar projektet cirka 4 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser. Ursvik är Sundbybergs stads enskilt största bostadssatsning genom historien. Utbyggnaden sker i etapper och är färdigbyggt tidigast 2020.

Stora Ursvik

Området gränsar i norr till Igelbäckens naturreservat och i söder till E18/Enköpingsvägen. Den västra delen kommer att likna en stadskärna där bebyggelsen generellt kommer att vara 4-5 våningar, i några fall högre. Den östra delen, där inflyttningen pågår, består av småhus, radhus, parhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar.

Klicka på plankartan överst till höger för att se den senaste lokaliseringsplanen från Sundbybergsstad. Kom ihåg att detta bara är en illustrationsplan, i slutändan är det detaljplanen som avgör vad som kommer att byggas eller inte. En liten fingervisning om vilka grannar som Nissöga kan komma att få i framtiden är att NCC fortsatt ser det som mer lönsamt att bygga fler enfamiljshus/parhus på grund av den stora efterfrågan som råder på marknaden.

Den första etappen omfattar cirka 350 bostäder i hus med 1-3 våningar. Av dem är cirka 150 lägenheter och 200 småhus, det vill säga radhus, parhus och villor. I slutet av 2008 hade cirka 500 personer flyttat in i 170 bostäder. Stadsdelen heter formellt Stora Ursvik men området marknadsförs som Ursvik – stadens gröna hörn.

Förutsättningar för Stora Ursvik

E18/Enköpingsvägen
Stora Ursvik är centralt beläget i regionen med direktanslutning till det övergripande trafikvägnätet. Området avgränsas av E18/Enköpingsvägen i söder och Kymlingelänken i väster, vilket även medför att området är bullerutsatt. E18 planeras att få en ny dragning i nuvarande Kymlingelänk och därmed skapas förutsättningar för en omdaning av nuvarande Enköpingsvägen. Därmed finns goda förutsättningar att skapa en levande stadsdel i Stora Ursvik som integreras med omkringliggande stadsdelar.

Grönstråk/Järvakilen
Stora Ursvik har god tillgänglighet till grönområden, norr om planområdet ligger Järva friområde som är en del av den regionala grönstrukturen. Här ligger även Igelbäckens dalgång som är ett ekologiskt känsligt område, vilket måste tas hänsyn till vid en framtida exploatering av Stora Ursvik.

FOI
Möjligheter att integrera Försvarets Forskningsinstituts (FOI:s) område med övriga planområdet ingår som en framtida planeringsförutsättning, t ex genom att skalskydd i högre utsträckning anordnas i byggnaderna. Försvarets verksamhet i Milo-området påverkar planområdets utveckling i den norra delen.

Dagvatten
Planområdet berör Igelbäckens tillrinningsområde. I samband med detaljplaneringen måste en fördjupad dialog äga rum kring vad som är möjligt att åstadkomma. Det kan gälla såväl reningsmetoder, materialval, andel hårdgjorda ytor m.m. samt hur man kan kontrollera att det vatten som leds till bäcken inte är förorenat.

Gestaltningsmässiga principer för dagvatten-hanteringen får säkerställas i ett miljö- och gestaltningsprogram. För mer ingående beskrivningar om kretsloppsfrågor och dagvattenhantering hänvisas till planbeskrivningen.

Tvärbanan
Det alternativ som redovisas i planförslaget är en dragning via Rissne centrum, Stora Ursvik och därefter parallellt med nuvarande Kymlingelänken mot Kista. Med en sådan spårvägssträckning skulle Stora Ursvik få en god kollektivtrafikförsörjning och tvärbanan skulle få en gen och smidig dragning mellan Alvik och Kista.

Stora Ursvik flygfoto

Inriktningen för det fortsatta arbetet blir att maximera upptagningen kring ett hållplats-läge och även studera det optimala läget för hållplatsen. Dragningen undviker också ytterligare barriärer över Järvagrönkilen då den går parallellt med den nya E 18. Finansieringen av denna gren finns för närvarande inte med i den nationella järnvägsplanen. Av denna anledning är tidplanen osäker.

Vissa delar av Stora Ursvik kommer i täthet och höjd påminna om centrala Sundbyberg, medan andra delar mer kan jämföras med till exempel kvarteret Sälgen i Hästhagen.

Utgångspunkter


Några viktiga utgångspunkter för arbetet är den vision och de strategiska inriktningar som kommunfullmäktige antog i maj 2008. Visionen lyder:

Sundbyberg — där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Strategiska inriktningar

  • Målinriktad samverkan med gott bemötande över gränser, med delaktiga medborgare och andra aktörer
  • Hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa
  • Resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning
  • Tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser och en välutvecklad infrastruktur
  • Kompetensförsörjning som ger möjligheter för livslångt lärande.

Mer information
Via hemsidan: www.ursvik.se finns möjlighet att kontakta dem som tar emot intresseanmälan för att bo i området. Exploateringsbolaget heter Stora Ursviks KB, som ägs till hälften var av Vasakronan och NCC.

Du kan även besöka Sundbybergsstads webbplats www.sundbyberg.se för vidare information om vad som händer i Sundbyberg och ytterligare planering för Stora Ursvik.

Utbyggnadsplan för Ursvik med etapper 2014/1015 (pdf-format)

Sundbybergs stad Youtube kanal, Klicka här